วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว ภัทราวรรณ บรรจบปี

ชื่อเล่น แพรว

วันเกิด 5 พฤศจิกายน 2534

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์

คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3

รหัสนักศึกษา 544188120